Demir Çelik - Sürdürülebilirlik - Politikalar

KDÇ Politikalar El Kitabı

KDÇ Politikalar El Kitabı

EYS-PL-010
1- Amaç
İnsan Kaynakları Politikası, Firmamızı dünya çelik sektörü içinde lider ve örnek kuruluşlar arasında saygın ve etkin bir konuma yükselten en değerli kaynak, şirketine gönülden bağlı ve yüksek nitelikli insan gücüdür. İnsan Hakları Politikası, Firmamız insan hakları, çalışma hakları ve sosyal adalet gibi temel ilkeler doğrultusunda uygulama konusunda hassasiyet gösterir.
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde etik ilkelere bağlılık, şeffaflık, rüşvet ve yolsuzluğa sıfır tolerans öncelikli değerlerimizdir.

2- Kapsam
Bu el kitabındaki politikalar, Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini kapsar.

3- Sorumluluk
Bu el kitabının hazırlanması, gözden geçirilmesi, değiştirilmesi ve yayımlanmasından Entegre Sistemler Yönetim Temsilcisi, yayımlanmadan önce yeterlik açısından onaylamasından İcra Kurulu Üyesi sorumludur.

4- İlgili Dökümanlar

5- Tanımlar

6- Uygulama

6.1 İnsan Kaynakları Politikası
Türk sanayindeki öncü konumu ve kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir. Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak, değişimlere ve gelişime hızlı adapte olabilecek organizasyonel yapısını sürekli geliştirerek tüm çalışanlarımızı ortak bir bilinç ve sorumluluğa ulaştırmaktır.

6.2 İnsan Hakları Politikası
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini, insan hakları, çalışma hakları ve sosyal adalet gibi temel ilkeler doğrultusunda uygulama konusunda hassasiyet gösterir. Fırsat eşitliği, ayrımcılıkla ve dezavantajlarla, taciz ve tehditle mücadele etmeyi taahhüt eder. Çalışan ve yöneticilerine yönelik veya onlar arasında her türlü ayrımcılığı yasaklar ve onlarla ilgili tüm değerlendirmelerini cinsiyet, zihinsel-bedensel engel, hamilelik, annelik, yaş, ırk, din, dil, mezhep, inanış, kültürel veya sosyal sınıf farklılıklarından bağımsız olarak yapar. İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların öneri ve düşüncelerini almak için kullanıma sunduğu şeffaf iletişim kanalları ile çalışanların iş süreçlerine katılmalarını ve yaratıcılığını teşvik eder. Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini, sürekli geri bildirim ve eğitim yoluyla motivasyon ve kurum aidiyetini artıracak şekilde destekler. Kişi, kurum kuruluşları lekelemek amacı ile onur, hassasiyet kırıcı söylem ve eylemler, asılsız ihbar, yalan beyanlar, yasal hak ve/veya saygınlıklarına saldırı, somut bir dayanağı olmayan suç oluşturucu davranışlar gibi firmamızın ahlaki ve etik değerleri ile ters düşen eylemler disiplin suçu olarak ele alınır. Firmamız, tüm süreçlerimizde kölelik veya insan ticaretini destekleyen söylem ya da eylemlere izin vermeyeceğini, çalışanlarının refahı, adil muamele; işe alım, eğitim, terfi, görev tanımları, örgütlenme özgürlüğü ve iş mevzuatlarına uygunlukta eşit fırsatlar sağlamayı taahhüt eder. Çalışanlarımız, iş arkadaşlarıyla ve diğer iş ilişkilerinde güven ve dürüstlük çerçevesinde, belirtilen prensiplerin özümsenerek uygulanmasından sorumludur.

6.3 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Yasal olarak suç olan rüşvet ve benzeri tüm etik dışı davranış ve eylemleri yasaklamıştır. İşletmemize bağlı herkesin uygulayabileceği en yüksek etik standartlara ve rüşvet karşıtı yasalara uyumu sağlamayı hedefliyoruz. En temel önceliklerimizden olan dürüstlük ve şeffaflığa bağlı olarak çalışanlarımız veya şirket adına hareket eden paydaşlarımız tarafından taahhüt edilen her türlü yolsuzluk faaliyetine karşı sıfır toleranslı bir tutum sergiliyoruz. Firma çalışanlarımız ve iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm paydaşlarımız dahilinde rüşvet teklif etmek, talep etmek; hediye, ödül vb. unsurlarla avantaj, usulsüz öncelik veya teşvik sağlamak firmamızın sahip olduğu etik ve ahlak çizgisine bağlı olarak kabul edilemeyeceğini taahhüt ederiz. Hassasiyetle ortaya koyduğumuz firmamızın etik ve ahlaki değerlerinin dışında davranışlar söz konusu olduğunda ise; detaylı ve kapsamlı bir soruşturma gerçekleştirilerek gerekli görüldüğü durumlarda, firmamızın disiplin prosedürleri uyarınca, görevden uzaklaştırma ve adli süreçlerin başlatılması söz konusu olacaktır. İşbu politikada tanımlanan ilkeler, firmamızın bütünlük ve sürdürülebilir iş yapma taahhüdünden kaynaklanmaktadır. Bu ilke ve taahhütler, tüm kararlarda bütünlük, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uymasını, rüşvetin ve yolsuzluğun hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğinin bilinciyle uyum kültürüne bağlı hareket edilmesini talep etmektedir.